Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

Wanneer er dyslexie is vastgesteld bij je kind is het fijn om te weten dat er veel te doen is aan de lees- en spellingproblemen. Dyslexie zelf gaat niet over, maar kinderen kunnen wel hun lees- en spellingvaardigheid verbeteren en leren hun kwaliteiten beter in te zetten om minder last te hebben van de dyslexie.

Hoe ziet begeleiding er uit?

Indien je kind nieuw is in de praktijk, wordt gestart met een intakegesprek. Hierin wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats*. Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt een gesprek vaak wel met de jongere (erbij) gevoerd. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider/mentor bij het intakegesprek aanwezig zijn.

Aan het begin van de dyslexiebehandeling wordt in overleg met de ouders en de leerkracht/intern begeleider een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Tevens wordt vermeld op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt en hoe de taken verdeeld worden.

Omdat het belangrijk is dat er een goede band ontstaat tussen het kind en de behandelaar wordt er veel aandacht besteed aan de contactopbouw. Hiervoor worden spelletjes,  gesprekken en creatieve werkvormen ingezet.

Er wordt vanuit gegaan dat er naast de behandeling vier keer per week 20-30 minuten thuis en/of op school geoefend wordt. Daarom is het wenselijk dat één van de ouders altijd aanwezig is bij de behandeling, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en zodat aanwijzingen gegeven kunnen worden voor de ondersteuning van je kind.

Behandelingen vinden over het algemeen wekelijks op een vast moment plaats en duren 45 minuten. Per behandeling wordt 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd in rekening gebracht. Hierin wordt de verslaglegging van de behandeling gedaan en contact met de ouders en met de school onderhouden. Voor extra werkzaamheden worden aanvullende kosten gerekend op basis van het uurtarief.

De duur van een behandeltraject is onder andere afhankelijk van de grootte van de achterstanden bij aanvang van de behandeling, de mate van dyslexie, het geheugen en eventuele bijkomende gedrags- of sociaal-emotionele problemen. De meeste kinderen zijn een jaar tot anderhalf jaar in behandeling om hun lees- en spellingachterstanden weg te werken.

Bij de dyslexiebehandeling wordt elke 12 weken een voortgangsonderzoek gedaan, waarbij gekeken wordt wat het kind in de afgelopen behandelperiode heeft bijgeleerd. Hiervan wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt ook het behandelplan voor de volgende behandelperiode opgenomen. In overleg met de ouder(s) wordt de behandeling zoveel mogelijk in samenwerking metde leerkracht/mentor uitgevoerd.

Wat is onder andere de inhoud van de behandeling?

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt psycho-educatie gegeven. Dit is uitleg over wat dyslexie is, wat de oorzaken en de gevolgen van dyslexie zijn en wat je eraan kunt doen. Psycho-educatie heeft vaak een positieve invloed op de motivatie, het zelfvertrouwen en de inzet van je kind. En daarmee op de resultaten van de dyslexiebehandeling. Ook voor ouders is psycho-educatie zinvol. Je leert zo je kind op een helpende manier te ondersteunen.

Om het technisch lezen te verbeteren wordt zowel op klank-, woord- als op tekstniveau geoefend. Bij het lezen van losse woorden wordt veel aandacht besteed aan de woordstructuur, zodat het kind woorden gemakkelijker kan ontcijferen.

Bij het lezen van tekst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belangstelling van het kind. Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg  heeft een eigen bibliotheek met heel veel leuke en actuele leesboeken, die geleend mogen worden. Door middel van ondersteunende leestechnieken wordt gewerkt aan het verhogen van het leestempo en/of de nauwkeurigheid. De nadruk ligt op het opdoen van succeservaringen, waardoor het plezier in lezen wordt vergroot.

Logopedie en `dyslexie Centrum Drinkenburg maakt in de dyslexiebehandelingen gebruik van behandelmethodieken van o.a. spelling die bewezen effectief (‘evidence based’) zijn.

Indien een kind tijdens de behandeling of in de klas behoefte heeft aan het gebruik van compenserende hulpmiddelen, dan wordt hieraan aandacht besteed tijdens de dyslexiebehandeling. Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg  kan ook adviseren bij de keuze voor een geschikt hulpmiddel.

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de sterke kanten, de leerstijl en de interesses van je kind.

Tarieven

Het onderzoeks- en behandeltarief is € 60,– per 60 minuten. Dit omvat 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd voor voorbereiding, verslaglegging en het onderhouden van contact met de ouders en/of school.

Risico-onderzoek dyslexie (technisch lezen spelling, fonologische verwerking van klanken, aspecten van het geheugen, taalonderzoek) inclusief verslag kost € 195,-.

Dyslexiebegeleiding wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Het dient immers geen gezondheidsdoel maar een onderwijskundigdoel.

Voor een volledig dyslexie-onderzoek werkt Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg  samen met Praktijk Barend Spijkers en met het OZT in Tilburg. De diagnose dyslexie mag uitsluitend worden gesteld door iemand met een academische graad in klinische (kinder- of jeugd-) psychologie of orthopedagogiek vereist, alsmede een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, minimaal (op het niveau van) de BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog. De K&J-registratie van het NIP en de registratie orthopedagoog-generalist (of diagnostiek) van de NVO voldoen hieraan.

*Bij gescheiden ouders dienen beide ouders, indien zij beiden het ouderlijk gezag uitoefenen, toestemming te geven voor behandeling. U wordt dan ook verzocht met beide ouders aanwezig te zijn bij de intake.