Kwaliteit

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De vereniging telt 4000 leden. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. Het doel is om het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren. Meer informatie over de NVLF vindt u op www.nvlf.nl.

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg  is lid van de NVLF.  Moniek is daarnaast lid van het VerenigingsBestuur (VB) van de NVLF. Zij heeft daarin de functie als penningmeester. Ook is zij de voorzitter van de Financiele Commissie. Lydia is lid van de Ledenraad (LR) van de NVLF.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De paramedicus wordt bij de initiële registratie ingeschreven in het basisregister (basisregistratie). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd (herregistratie) of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, wordt de paramedische behandelaar bij herregistratie ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Via de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kan een KP geregistreerde paramedicus aantonen dat hij of zij gekwalificeerd is voor het uitoefenen van zijn of haar beroep. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) cliënten tot zorgverzekeraars en collega-behandelaars, worden geraadpleegd. Benodigd hiervoor zijn de geboortedatum en naam van de paramedicus of zijn of haar KP-nummer. Het KP-nummer is het registratienummer dat iedere geregistreerde ontvangt.

Binnen Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg  zijn alle logopedisten kwaliteits geregistreerd.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ondanks onze inzet en inspanningen niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw ongenoegen en uw opmerkingen rechtstreeks aan ons kenbaar maakt, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ook helpt u ons zo de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Binnen Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg wordt gewerkt met een klachtenformulier. Wij zullen u, voorafgaand aan een gesprek, vragen dit formulier in te vullen; op deze manier kan uw klacht op een snelle en zorgvuldige manier afgehandeld worden.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of misschien wilt u het gesprek niet aangaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw behandelend logopedist is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. Hier vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de behandelend logopedist. Uiterlijk binnen zes weken zal de behandelend logopedist een reactie/oplossing moeten aangeven over/voor de geuite klacht.