Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)

Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)

Wat zijn lees- en spellingsproblemen?

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie (zoals moeilijkheden met auditieve en visuele discriminatie, analyse, synthese en de klank-tekenkoppeling) kunnen in de eerste jaren van de basisschool door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid. Als de taalvaardigheden van een kind niet voldoende zijn en het kind niet aan de auditieve en visuele voorwaarden voldoet, kan het lees- en schrijfproces worden bemoeilijkt. Wordt er adequate hulp geboden, dan kan de uitingsvorm van de lees- en/of spellingsproblemen beperkt zijn. Vroegtijdige, effectieve hulp is dan ook heel belangrijk en bovendien ontstaat er als gevolg hiervan eerder duidelijkheid over de hardnekkigheid van de problemen. De hardnekkigheid van de lees- en  spellingsproblemen is een belangrijk kenmerk van dyslexie.

Wat doet de logopedist?

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie (klanksysteem) en/of auditieve vaardigheden. De logopedist is deskundig op deze gebieden en onderscheidt zich daarmee van andere beroepsgroepen die zich met lees- en spellingsproblemen (waaronder dyslexie) bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van lees- en spellingsproblemen en het verminderen van het gevolg ervan, staat buiten kijf. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Lees- en spellingsproblemen hebben vaak verband met (andere) logopedische stoornissen. Binnen Logopedie en dyslexie Drinkenburg worden kinderen met lees- en spellingsproblemen begeleid door al onze logopedisten.

De logopedist beschikt over een lijst die kan helpen bij het (tijdig) correct interpreteren van signalen die kunnen duiden op problemen met het (voorbereidend) lezen en spellen.